Your IP : 3.235.172.123  
  HOME > 인터넷주문 > 상품및재고조회 
    약품명     제약사      
검색어 = 약품명 : []   제약사 : []   - 전체약품검색/주문
No. 약가코드 표준코드 회사명 약품명 포장 구분 약가 재고
91 648103090 8806481030916 경동) 발트렙80mg 30T(병) 전/보  
92 648102940 8806481029415 경동) 발트렙정160mg 30T(병) 전/보  
93 648103110 8806481031111 경동) 발트렙플러스80mg 30T(병) 전/보  
94 648103100 8806481031012 경동) 발트렙플러스에프정160mg 30T(병) 전/보  
95 648104550 8806481045514 경동) 발트리오정10/160/10㎎ 10㎎/30정 전/보  
96 648104560 8806481045613 경동) 발트리오정5/160/10㎎ 5㎎/30정 전/보  
97 648104570 8806481045712 경동) 발트리오정5/80/10㎎ 5㎎/30정 전/보  
98 648104010 8806481040120 경동) 베포리진정5㎎ 5㎎/300정 전/보  
99 648103430 8806481034310 경동) 베프졸10mg 28T 전/보  
100 648103440 8806481034419 경동) 베프졸20mg 28T 전/보  
101 648103450 8806481034518 경동) 본세론정150mg 1T 전/보  
102 648102550 8806481025516 경동) 본세론정35mg 4T(PTP) 전/비  
103 648104520 8806481045224 경동) 비니티스캡슐 180㎎/300캡슐 일/보  
104 648103570 8806481035713 경동) 세토리드정 60㎎/30정 전/보  
105 648103570 8806481035720 경동) 세토리드정 300T 전/보  
106 648101050 8806481010529 경동) 세파클린서방정375mg 100T(병) 전/보  
107 648101060 8806481010628 경동) 세파클린캅셀250mg 100C(병) 전/보  
108 648103540 8806481035423 경동) 셀렉카200mg 100T 전/보  
109 8806481049420 경동) 셀렉카듀오정 100㎎/300정 전/비  
110 648102470 8806481024724 경동) 스타리진정5mg 100T(병) 전/보  
111 648104330 8806481043312 경동) 시리콤푸연질캡슐175㎎ 175㎎/60캡슐 일/비  
112 648103180 8806481031814 경동) 아목틴정375mg 100T(PTP) 전/보  
113 648103320 8806481033221 경동) 아스피린장용정100mg 300T(병) 일/보  
114 648101420 8806481014220 경동) 아테놀정50mg 100T(병) 전/보  
115 648102590 8806481025912 경동) 아토디핀정 30T(병) 전/보  
116 648104690 8806481046917 경동) 아토브젯정10/10㎎ 10.85㎎/30정 전/보  
117 648104700 8806481047013 경동) 아토브젯정10/20㎎ 21.7㎎/30정 전/보  
118 648101430 8806481014329 경동) 아트로반10mg 100T(병) 전/보  
119 648101430 8806481014312 경동) 아트로반10mg 30T(병) 전/보  
120 648103260 8806481032620 경동) 아트로반20mg 30T(병) 전/보  
회사소개 | 개인정보보호 | 이용안내
사업장주소: [11629] 경기도 의정부시 법골로30번길 44     Tel: 031-853-4035   Fax: 031-853-4037
상호: (주)나우팜   대표이사: 강희찬   사업자등록번호: 673-81-00317   통신판매업 신고:
copyright 2016 NOWPHARM all rights reseved.